ARTWIN DIJITAL

YASAL DÜZENLEMELER

YASAL DÜZENLEMELER:

Anayasa; TC Anayasası 10. maddesi; engelli vatandaşlarımızın eşit haklardan yararlanmasını garanti altına almakta, 61. maddesi ise; engellilerin toplum hayatına dahil olmaları için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini bildirmektedir. 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu; Kanunun Geçici 2. maddesi; gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapının “engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesini” öngörmektedir. İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 1. maddesi; Fiziksel çevrenin özürlüler için erişilebilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda TSE ‘nİn ilgili standardına uyulmasını zorunlu tutmaktadır. Türk Standartları; TSE’nin TS-9111 numaralı; Özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için binalarda ulaşılabilirlik gerekleri.